Paieška

2011-02-24 08:18

Išsilavinęs ūkininkas – valstybės pasididžiavimas

Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Jaunuoliai ir profesijos vyresnysis mokytojas M.Stasevičius įsitikinę, kad gimnazijos mokslai netrukdys įgyti žemdirbišką specialybę.

Klaudijaus Driskiaus nuotr.

„Valstiečių laikraščio“ priede „Tėviškės šviesa“ prieš kurį laiką rašėme apie Bukiškių žemės ūkio mokyklos sunkiai iškovotą gimnazijos statusą. Neseniai pasiekė žinia iš JAV – šią Vilniaus rajono būsimųjų žemdirbių rengimo ir ugdymo mokyklą įdukrino Tautos fondas. Profesinė mokykla pateko į garbingą Tautos fondo įdukrintų mokyklų grupę. Kaip jai sekasi?

Jaunuolis nevengs kaimo

Kai praėjusių metų pavasarį mokykloje buvo akredituotos gimnazijos klasės, pasigirdo abejonių, ar traktorininkų, kitų žemdirbių specialybių jaunuoliams reikalingas aukštesnysis išsilavinimas. „Knisant žemę mokslai nebūtini“, – pasigirdo balsų ir netgi pasklido pranašiški įspėjimai, kad įgiję gimnazijos diplomą vaikinai rinksis aukštąją mokyklą, o ne ryšis ūkininkauti.

Taip manantiesiems turiu atsakymą: gimnazijos klasės jaunuolį subrandins ne tik darbui, bet ir gyvenimui. Svarbu viena – mokymo lygis turi būti aukštas ir atitikti visus švietimo įstaigoms keliamus reikalavimus. Jaunas, pilietiškai išugdytas vaikinas ar mergina nevengs kaimo, ieškos būdų, kaip pasiekti kuo aukštesnį lygį gimtinėje, o ne ieškos laimės kitose šalyse, palikęs amžiais mylimą lietuvių žemę svetimiems. Atvirai pasakysiu – mokymasis žemės ūkio mokyklose gali tapti rimtu emigracijos stabdžiu. Tik panaudokime jį, suteikdami kiekvienam jaunuoliui specialybės žinių ir suformuodami įgūdžius.

Mes atidžiai sekame valstybėje vykdomus pokyčius ir steigiame naujas profesinio mokymo programas – mokykloje rengiami aukščiausios klasės traktorininkai, jaunuoliai mokomi ūkininkavimo pradmenų. Be to, planuojame kurti vairuotojų rengimo praktinio mokymo centrą. Visiems moksleiviams atveriame duris į informacinių technologijų pasaulį, išmokome naudotis internetu, valdyti naujausias žemės ūkio mašinas. Visuose mokymo skyriuose įvestas internetas, kompiuterizuotos administracijos darbo vietos. Yra 63 kompiuteriai, mokymo tikslams iš jų skirta 50. Tad į gyvenimą išleidžiame jaunus žmones su puikiu profesiniu ir dvasiniu kraičiu. Tikiu, kad daugelis mūsiškių, baigę gimnazijos klases, stos į aukštąsias ir išsimokslinę imsis ūkininkauti.

Tik pasitikėkime išsilavinusiu ūkininku ir padėkime jam nors pirmaisiais savarankiško darbo metais.

Dalyvaujame projektuose

Dabar madinga rengti ir vykdyti projektus. Tai daugelio mokyklų gyvybinis šaltinis. Tačiau projektai duoda ne vien materialinės naudos, bet ir įtraukia ugdytinį į mokslą, kūrybą, paragina praverti bibliotekų duris. Mokykla turi 18 tūkstančių knygų bibliotekos fondą, skaitykloje įrengtas informacijos centras, kuriame vyksta net pamokos. O laisvalaikiu mokiniai ieško informacijos savo darbams, pranešimams, tyrimams.

Kartu su Elektrėnų profesinio mokymo centru vykdome Leonardo da Vinčio programos mobilumo projektą „Europinė naujų technologijų patirtis statybininko profesijoje“. Esame ir Europos socialinio fondo fi nansuojamo projekto „Strateginių kompetencijų suteikimas profesijos mokytojams: patirties plėtra“ partneriai.

Šiuo metu mūsų mokykloje vykdomas savitas projektas „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas Bukiškių ŽŪM pagal Vilniaus darbo rinkos poreikius“. O projekte „SOKRATES GRUNDTVIG 2“ keliamos naujos idėjos, kaip išsaugoti ir tobulinti ūkius, vykdant jaunųjų ūkininkų mainus. Projekto vertė – 6 tūkst. eurų.

Daugelyje kitų projektų svarstomi gyvybiškai svarbūs valstybei klausimai, informacinių technologijų reikšmė, mokymosi visą gyvenimą sąlygų gerinimas.

Projektas „Bukiškių ŽŪM infrastruktūros plėtra pagal Vilniaus regiono poreikius“ ypač svarbus. Gaila, kad dėl fi nansavimo stokos atidėtas.

Ką turime, ko siekiame?

Bukiškių ŽŪM įvaizdis pakito. Dabar tai solidi mokymo įstaiga, o jos moksleivis – ne apsileidęs kaimietukas, bet tvarkingai apsirengęs jaunuolis, turintis savo nuomonę ir aiškų siekį.

1944 m. įkurta traktorininkų rengimo mokykla suklestėjo tik atkūrus valstybės nepriklausomybę. Ačiū mokytojams, gamybos meistrams, kurių pastangomis ji tapo lietuviška.

Mokykla yra patogioje geografi - nėje padėtyje, turi patenkinamą materialinę bazę ir puikias gyvenimo sąlygas bendrabutyje, nuolat keliama mokytojų kvalifi kacija. Tačiau turime ir trūkumų, kuriuos analizuojame, rengiamės ištaisyti. Vienas didžiausių – kai kurių pedagogų nepakankama kompetencija, nesugebėjimas suprasti ugdytinių.

Neramina ir senstanti materialinė bazė. Tikiuosi, Vyriausybė, pasibaigus sunkmečiui, išgirs mūsų nerimą, padės bazę atnaujinti pagal šiuolaikinius reikalavimus.

Sigitas Pakinkis
Vilniaus r. Bukiškių žemės ūkio mokyklos direktorius

Vardas:*

El. paštas:
Komentaras:*

Žemės ūkis

Informacija kasdien

Kainos